บุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากรประจำสำนักงาน
นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์
งานศูนย์ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรม
เจ้าหน้าที่/อาคารสถานที่