ปรัชญา/ค่านิยมร่วม/วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อการผลิตบัณฑิตทุกช่วงวัย ควบคู่กับการผลิตครูทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยศาสตร์ของพระราชาและนวัตกรรม


ค่านิยมร่วม (Shared values)

ผนึกกำลัง ขับเคลื่อนร่วมใจ ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน


วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรแห่งการพัฒนาคนทุกช่วงวัยควบคู่ไปกับการผลิตครูทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน


อัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ทุกช่วงวัยและครูทางการเกษตร มีใจสาธารณะ มีสัมมาคารวะ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


เอกลักษณ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

ผลิตบัณฑิตทุกช่วงวัยและครูทางการเกษตรให้มีคุณภาพ สร้างงานที่มีมาตรฐาน สู่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม


พันธกิจ (Missions)

พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการผลิตบัณฑิตทุกช่วงวัย ควบคู่ไปกับการผลิตครูที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามแนวพระราชดำริสู่ท้องถิ่น โดยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมกับสร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับ บนพื้นฐานค่านิยม “ผนึกกำลัง ขับเคลื่อนร่วมใจ ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน” โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ผ่านการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งด้านการวิจัย บริการวิชาการ ผสมผสานองค์ความรู้ สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน ต่อยอดภูมิปัญญาและแก้ปัญหาท้องถิ่น ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง