ฐานข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยจังหวัดพิษณุโลก        

ชื่ออาหาร       ประเภทอาหาร